តើខ្ញុំអាចបង់លុយ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​សមាជិកភាពតាមណា?

  លោកអ្នកអាចធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​សមាជិកភាព របស់អ្នកតាមរយៈ ABA Pay ឬ KH-QR pay សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ធនាគារផ្សេងៗ។​ លោកអ្នកក៍អាចបង់ប្រាក់តាមរយៈ Visa ឬ Master Card ផងដែរ។

  ចែករំលែក
  83%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

  ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: 03/10/2022 - ការបោះឆ្នោតសរុប​​ 6
  យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif

  សំនួរដែលស្រដៀងគ្នា

 • តើក្រុមហ៊ុនរិច មី ជានរណា? control_point
 • តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកែសម្រួលព័ត៌មានប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំ? control_point
 • តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង់ប្រាក់ សមាជិកភាព? control_point
arrow_forward