តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកែសម្រួលព័ត៌មានប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំ?

  ដើម្បីកែសម្រួលព័ត៌មានប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក អ្នកត្រូវចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិន។

  1. ចុចលើ "រូបភាពប្រវត្តិរូប" ។

  2. ចុចលើ "កែសម្រួលប្រវត្តិរូប"

  3. បំពេញឬកែសម្រួលព័ត៌មានសម្រាប់ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។

  4. ចុចលើ "រក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ"

  ចែករំលែក
  100%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

  ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: 03/10/2022 - ការបោះឆ្នោតសរុប​​ 2
  យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif

  សំនួរដែលស្រដៀងគ្នា

 • តើក្រុមហ៊ុនរិច មី ជានរណា? control_point
 • តើខ្ញុំអាចបង់លុយ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​សមាជិកភាពតាមណា? control_point
 • តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង់ប្រាក់ សមាជិកភាព? control_point
arrow_forward