តើវាមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ ក្នុងការបង់ប្រាក់ទូរទាត់តាមរយៈ MePay?

  កុំបារម្ភ សុវត្ថិភាពគឺជាកង្វល់ចម្បងរបស់យើង។ ដើម្បីទូទាត់ជាមួយ MePay ត្រូវបានធានា ហើយអ្នកនឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ OTP សម្រាប់រាល់ពេលនៃប្រតិបត្តិការ ដើម្បីរក្សាគណនីរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

  ចែករំលែក
  0%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

  យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif

  សំនួរដែលស្រដៀងគ្នា

 • តើកាបូបប្រាក់ឌីជីថលមីផេ (MePay) គឺជាអ្វី? control_point
 • តើត្រូវផ្ញើប្រាក់ទៅមិត្តភ័ក្តិ ឬក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ តាម MePay ដោយរបៀបណា? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកឥណទានរបស់ខ្ញុំ? control_point
 • របៀបភ្ជាប់/បន្ថែមគណនីធនាគារទៅកាបូបឌីជីថល MePay? control_point
 • តើប៉ុន្មានថ្ងៃដើម្បីទទួលបានការទូទាត់បន្ទាប់ពីការស្នើសុំដកប្រាក់? control_point
 • តើចំនួនទឹកប្រាក់ទាបបំផុតប៉ុន្មានដែលអាចស្នើរសុំដកបាន? control_point
arrow_forward