តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ពណ៌ ខ្នាត ផលិតផលរបស់ខ្ញុំដើម្បីអោយអតិថិជន ងាយស្រួលជ្រើសរើស?

  ប្រសិនបើផលិតផលរបស់អ្នកមានច្រើនពណ៌ និងទំហំ អ្នកអាចបង្កើតគុណលក្ខណៈសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នក៖

  1. ចូលទៅកាន់ "ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកលក់" ចូលទៅកាន់កាតាឡុកហើយចុចលើ "គុណលក្ខណៈ" ។
  2. ចុចលើ "បង្កើតគុណលក្ខណៈថ្មី" ។ ឧ. iPhone8- ពណ៌ បង្កើតឈ្មោះគុណលក្ខណៈថ្មី ហើយចុច "រក្សាទុក"។
  3. ចូលទៅកាន់ "គ្រប់គ្រងគុណលក្ខណៈ"
  4. ជ្រើសរើសគុណលក្ខណៈរបស់អ្នកហើយចុចលើ "Sub" ។
  5. ចុចលើ "សកម្មភាព" ហើយជ្រើសរើស "បន្ថែមថ្មី" បង្កើតគុណលក្ខណៈរងថ្មី។ ឧ. ទូរស័ព្ទ iPhone - ពណ៌ខ្មៅ។
  6. បន្ទាប់មកចុច "រក្សាទុក" ។ អនុវត្តតាមជំហាន [6], [7], [8] ដើម្បីបន្ថែមគុណលក្ខណៈរងសម្រាប់ពណ៌ផ្សេងទៀត។

  ***ប្រសិនបើផលិតផលរបស់អ្នកមានទំហំខុសៗគ្នា អ្នកអាចអនុវត្តតាមជំហាន [1] - ដល់ [8] ដើម្បីបង្កើតគុណលក្ខណៈសម្រាប់ទំហំផលិតផលរបស់អ្នក។ របៀបបន្ថែម "គុណលក្ខណៈ" សម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នក។ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីផលិតផលថ្មី នៅលើទំព័របង្កើតផលិតផលថ្មី៖

  1. ចុចលើ "គុណលក្ខណៈ"
  2. ចុច "បន្ថែមគុណលក្ខណៈ"
  3. ហើយជ្រើសរើស "បន្ថែម" ។
  4. ជ្រើសរើស "គុណលក្ខណៈ" ដែលអ្នកចង់បន្ថែមទៅផលិតផលរបស់អ្នក។
  5. ចុចជ្រើសរើសហើយបន្ទាប់មកចុច "រក្សាទុក"។

  ដើម្បីបង្កើតគុណលក្ខណៈថ្មីសម្រាប់ផលិតផលដែលមានស្រាប់របស់អ្នក។

  1. ចូលទៅកាន់ "ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកលក់"
  2. ហើយចុចលើ "គ្រប់គ្រងផលិតផល" ។
  3. ចុចលើប៊ូតុង "កែសម្រួល" អនុវត្តតាមជំហានដូចគ្នា។
  4. ចុចលើ "គុណលក្ខណៈ"
  5. ចុច "បន្ថែមគុណលក្ខណៈ"
  6. ហើយជ្រើសរើស "បន្ថែម" ។
  7. ជ្រើសរើស "គុណលក្ខណៈ" ដែលអ្នកចង់បន្ថែមទៅផលិតផលរបស់អ្នក។
  8. ចុចជ្រើសរើសហើយបន្ទាប់មកចុច "រក្សាទុក"។
  ចែករំលែក
  100%អ្នកប្រើបានសម្គាល់ថាសំណួរនេះមានប្រយោជន៍។ តើ FAQ នេះមានប្រយោជន៍ទេ?

  ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: 19/05/2019 - ការបោះឆ្នោតសរុប​​ 1
  យល់ព្រម មិនព្រម

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif

  សំនួរដែលស្រដៀងគ្នា

 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់លក់ផលិតផលនៅលើ Riich? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បី ដាក់លក់ផលិតផលលក់ក្នុងប្រព័ន្ធរិចមី? control_point
 • របៀបបង្កើតគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃ ត្រូវធ្វើដូចម្តេច? control_point
 • តើខ្ញុំកែសម្រួលព័ត៌មានហាងរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា? control_point
 • តើខ្ញុំអាចប្តូរឈ្មោះហាងរបស់ខ្ញុំបានទេ? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំ? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ? control_point
 • របៀបបញ្ជូលស្តុកផលិតផលត្រូវធ្វើដូចម្តេច? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យមើលប្រវត្តិសារពើភ័ណ្ឌ(ស្តុក)? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រង និងកែសម្រួលផលិតផលរបស់ខ្ញុំ? control_point
 • របៀបបង្កើតសាខាអាជីវកម្មឬតំណាងចែកចាយ/សាខាថ្មីត្រូវធ្វើដូចម្តេច? control_point
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្ថែមបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំ? control_point
arrow_forward