យុទ្ធនាការ

 • Book Call Girls in Mahipalpur 9992818915 Fresh High Level
  បានបង្ហោះដោយ% s នៅMarch 24 2021 at 05:38 PM
  គោលដៅ: $10000.00 | ចំនួនសរុបត្រូវបានលើកឡើង: $0.00
  ការបរិច្ចាគបានផុតកំណត់រហូតដល់: Oct 28, 2022
  Book Call Girls in Mahipalpur with Photos Fresh High Level, Contact us now at 8130413441 to hire Top Model Delhi Call Girls 24/7. Mahipalpur Escorts Service 24/7- Pooja offers an ideal...
 • VIP Call Girls in Mahipalpur Beautiful and Sexy Girls
  បានបង្ហោះដោយ% s នៅMarch 13 2021 at 02:35 PM
  គោលដៅ: $12000.00 | ចំនួនសរុបត្រូវបានលើកឡើង: $0.00
  ការបរិច្ចាគបានផុតកំណត់រហូតដល់: Jan 17, 2025
  hello, I'm Kirti Walia From Mahipalpur, New Delhi NCR, Mahipalpur, I am Educated and Now I Working at Mahipalpur Escorts Agency. And you Can Easily Book anytime Mahipalpur Call Girls. our Booking...
 • Well and filter Donate Program.
  បានបរិច្ចាគចុងក្រោយដោយ Anonymous នៅAugust 05 2021 at 02:34 PM
  គោលដៅ: $250000.00 | ចំនួនសរុបត្រូវបានលើកឡើង: $250.00
  ការបរិច្ចាគបានផុតកំណត់រហូតដល់: ឥតដែនកំណត់
  Dear Donors and Friends of CCO, Over these last weeks, I have been trying to understand the impact of a global pandemic on the poorest among us. In a word, the situation is crippling. Even one...
 • TOGETHER WE MAKE DIFFERENCE
  បានបង្ហោះដោយ% s នៅJune 13 2019 at 01:28 PM
  គោលដៅ: $3000.00 | ចំនួនសរុបត្រូវបានលើកឡើង: $0.00
  ការបរិច្ចាគបានផុតកំណត់រហូតដល់: ឥតដែនកំណត់
  I. INTRODUCTION  We, undergraduate students at Royal University of Phnom Penh, majoring in Tourism Management for 12th generation, are conducting a charity program under the topic of “Together We...
 • School Charity
  បានបង្ហោះដោយ% s នៅJune 13 2019 at 11:13 AM
  គោលដៅ: $4000.00 | ចំនួនសរុបត្រូវបានលើកឡើង: $0.00
  ការបរិច្ចាគបានផុតកំណត់រហូតដល់: ឥតដែនកំណត់
  In Jan-April 2014, we have received some difference fund from difference donor to supporting our charity work and total US$4,000, this fund we have paid to re-build kindergarten school in Prek...
 • Flooding Victims
  បានបង្ហោះដោយ% s នៅJune 13 2019 at 10:50 AM
  គោលដៅ: $7000.00 | ចំនួនសរុបត្រូវបានលើកឡើង: $0.00
  ការបរិច្ចាគបានផុតកំណត់រហូតដល់: ឥតដែនកំណត់
  On 23rd Oct, 2013, KMFAP & PATA has arranged trip of charity day to help the victims of flood in Battombong province. This trip was led by Mr. Thourn Sinan, PATA Chairman and Representative...
 • Foundation for poor student
  បានបង្ហោះដោយ% s នៅMay 08 2019 at 02:59 PM
  គោលដៅ: $10000.00 | ចំនួនសរុបត្រូវបានលើកឡើង: $0.00
  ការបរិច្ចាគបានផុតកំណត់រហូតដល់: ឥតដែនកំណត់
  There are millions of poor students at the rural area and awaiting for our help. Join our communication and choose someone to help. #Foundation for the poor student.