ផលិតផសបោះដុំ តម្លៃពិសេសៗ

ព័ត៌មាន

  • ជាសាធារណៈ (នរណាម្នាក់អាចមើលនិងចូលរួម)
  • មានលក់ផលិតផលបោះដុំ ច្រើនប្រភេទ មានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារ