កម្មវិធីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់

អ្នកអាចរកបានពីរង្វាន់ និងកម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់របស់យើង ដោយអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកឱ្យចូលរួមក្នុងសហគមន៍របស់យើង។

សម្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ការទិញដំបូងរបស់ យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នក នូវ ប័ណ្ណចំនួន ៥ ដុល្លារ ឬរហូតដល់ ១៩០ ដុល្លារ សម្រាប់ការជាវអាជីវកម្មហើយមិត្តរប ស់អ្នកនឹងទទួលបានលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃដូចគ្នា។

loyalty-img