កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម១០០

ជំរុញនិងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មក្នុងស្រុក

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម១០០?

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ អាជីវកម្ម១០០ ត្រូវបានបង្កើតទ្បើងដោយ ក្រុមហ៊ុនរិចមី សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន អ៊ីផូសហ្គោ ឌីជីថល ក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មក្នុងស្រុកអោយក្លាយជាអាជីវកម្ម ស្តង់ដាឌីជីថល អ៊ីមខមមើសនិងប្រតិបត្តិការស្វ័យប្រវត្តិសំដៅបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ។

តើអាជីវកម្មដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម១០០ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

ទទួលបានគេហទំព័រអ៊ីខមមើសនិងប្រព័ន្ធលក់ស្វ័យប្រវត្តិមិនគិតថ្លៃ។
ទទួលបានប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ដែលអាចទទួលការទូទាត់ពីគ្រប់ធនាគារភ្លាមៗ។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងជំរុញការលក់ ដែលអាចទទួលការបញ្ជាទិញ គ្រប់គ្រងនិងបែងចែកការបញ្ជាទិញ ស្វ័យប្រវត្តិ ទៅអោយតំណាងចែកចាយនិងសាខា ដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធិភាព។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរួមមាន៖
គ្រប់គ្រងតម្លៃ៖ តម្លៃលក់ដុំ តម្លៃលក់រាយ និងតម្លៃលក់សម្រាប់តំណាងចែកចាយនិមួយៗ។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ- គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម តាមស្មាតហ្វូនគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ ក្រុមហ៊ុនមេឬម្ចាស់ផលិតផលនិងតំណាងចែកចាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
របាយការណ៍លក់វ័យឆ្លាត៖ ហាងឬសាខាណាលក់ដាច់ក៏ដឹង លក់មិនដាច់ក៏ដឹងផលិតផលណាលក់ដាច់ក៍ដឹង ផលិតផលណាលក់មិនដាច់ក៏ដឹង។
មុខងារគ្រប់គ្រងចាត់ចែងបុគ្គលិកនិងតំណាងចែកចាយឬសាខាអាជីវកម្ម។
មុខងារគ្រប់គ្រងនិងជំរុញទីផ្សារ តាមរយៈគូប៉ុងនិងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃស្វ័យប្រវត្តិ Flash sales.
មុខងារគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សារអតិថិជន។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហ្វ្រេនឆាយ។
ផ្តល់ជូននូវការថតរូបផលិតផល – រហូតដល់១០០ផលិតផល។
ផ្តល់ជូននូវគូប៉ុងធ្វើទីផ្សារហ្វ្រេសបុក– រហូតដល់៥០០ដុល្លា។
ផ្តល់ជូននូវសេវាគ្រប់គ្រងទីផ្សារឌីជីថលមិនគិតថ្លៃ។
ដាក់លក់ផលិតផលក្នុងផ្សារសកលeMarketplace
មិនគិតថ្លៃនិងផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ
(ដែលអាចទទួលការទូទាត់ពីគ្រប់ធនាគារក្នុងស្រុក)។
ផ្តល់ជូននូវការហាយទ្បាយស្លាកសញ្ញារហូតដល់០៣ នៅបណ្តាញផ្សារសកល eMarketplace។

នេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវ អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម អោយក្លាយជាអាជីវកម្មស្តង់ដាអ៊ីខមមើស។

សម្រាប់សំណួរផ្សេងៗ

សូមទំនាក់ទំនងក្រុមការងារផ្នែកលក់ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម៖095 718 678, 017 918 678.