លទ្ធផលស្វែងរក "#Besakih"

សកម្មភាព

  • Lina Heng
    [ធំជាងគេ ហើយស័កសិទ្ធជាប់ភ្នំភ្លើង Agung ដ៏ធំ]

    ប្រាសាទ Besakih ជាប្រាសាទដ៏ធំនា កោះបាលីខាងកើត វាមានប្រាសាទដ៏មានបារមីដែលប្រជាជនដែលកាន់សាសនាហិន្ឌូ ដែលនៅទីនោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងចំនួន ២៣ ប្រាសាទផ្សេងគ្នា ដែលមានដល់ទៅ៦ជាន់ ។ ប្រាសាទនេះ តំណាងអោយ ម្តាយ (Mother of temple) ដែលនៅជិតភ្នំភ្លើង Agung តែដោយសារអាកាសធាតុទើបមិនឃើញភ្នំនៅខាងក្រោយ។ ប្រមាណជាឆ្នាំ ១៩៦៣ ភ្នំភ្លើង Agung បានផ្ទុះឡើង ដែលសម្លាប់ប្រជាជន ១៧០០ នាក់ ហើយកំអែភ្នំុភ្លើងក៏មកប៉ះពាល់ប្រាសាទតិចតួច។ ដោយមិនការបំផ្លាញទាំងនេះ និងការជួយ ទើប ប្រជាជនបាលី មានជំ... & nbsp;ច្រើនទៀត