លទ្ធផលស្វែងរក "#riich_epos"

សកម្មភាព

 • Pisey
  #ការផ្តល់ជូនពិសេស!
  ឥលូវនេះលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ Riich ePOS ដោយឥតគិតថ្លៃ!
  #វិធីងាយៗ ដោយគ្រាន់តែ
  👉ទាញយកកម្មវិធីពី Play Store
  👉ចះឈ្មោះបង្កើតគណនីយ
  👉 នងបង្កើតហាងទំនិញថ្មី ជាការស្រេច!
  #មុខងារនិងអត្ថប្រយោជន៍
  ✅គរប់គ្រងចំណូលលក់ប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  ✅គរប់គ្រងវិក័យបត្តិជំពាក់
  ✅បរព័ន្ធគ្រប់គ្រងអតិថិជន
  ✅នងមុខងារបង្កើតកូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  ✅បោះពុម្ភវិក័យប័ត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិ(ដូចផ្សារទំនើប)
  ✅ងាយស្រួលក្នុងការដាក់បញ្ចូលផលិតផលថ្មី ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
  ✅បរតិបត្តិកា... & nbsp;ច្រើនទៀត

វីដេអូ