ផលិតផលដែលមានលក្ខណៈពិសេស​

ស្វែងរកផលិតផល

គោ

(0)
$200000.00
0 អ្នកដែលចូលចិត្ត

ប្រភេទអាវកៅស៊ូរលោង សាច់ស្អាត មិនក្តៅ មានទ្រនាប់ក្រណាត់ខាងក្នុងម៉ាស្អាត

(0)

អាវក្រៅសាច់​ក្រណាត់បែបកៅស៊ូ ការពារកំដៅថ្ងៃ និងទឹក អាច​ពាក់​បានទាំង ប្រុសទាំងអស់ស្រី - អាច​ពាក់បានដល់គីឡូ ៧៥Kg - ងាយស្រួល​ដោយ​មាន​ហោប៉ៅច្រើន និង​រ៉ូត​រឹងមាំ - ធានាសាច់ក្រណាត់ល្អធន

$16.00 $16.00 (3% បិទ)
0 អ្នកដែលចូលចិត្ត

Xiaomi Electric Scooter Pro EU Plug - Black

(0)

Xiaomi Electric Scooter Pro is the updated version, it is a 45 kilometers long range e-scooter, the 300W wheel motor provides 15, 20, 25km/h three fast speeds to meet different needs. It is a motor scooter you can easily fold in 3 seconds and take it on b

$712.48 $712.48 (5% បិទ)
1 អ្នកដែលចូលចិត្ត

Xiaomi Mijia WalkingPad Treadmill A1 Smart Foldable Walking Machine - Carbon Gray

(0)

Xiaomi Mijia A1 Walking Machine give you another way to enjoy sports. Put the Mijia walking machine at home or in the office, you can walk at any time. Whether you want to relax after dinner or after sitting for a long time, you can enjoy relaxing and qui

$549.99 $549.99 (5% បិទ)
1 អ្នកដែលចូលចិត្ត