បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

អង្គរស្អំ Angkor Herbal Hot Compress 60min | 36USD

អង្គរស្អំ Angkor Herbal Hot Compress 60min 36USD/ 90min 44USD/ 120min 54USD /Open Daily from 9:00 AM -11:00 PM

$36.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
 • 90 Min
 • 120 Min
លេខកូដផលិតផល: ASK 0010

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

The hot compresses are ideal for alleviating pain, stiff, sore or pulled muscles, ligaments, chronic back aches, arthritis, even skin conditions, migraines and chronic stress or anxiety. The blend of traditional Thai herbs used in these compresses has a relaxing and invigorating effect on the body’s energy reserves a hugeboost.