អាវយឺតដៃខ្លី

$7.00

0.00 / 5 (0 user)
Product SKU: 002

Share this product

Srey Ya Shop

Product Description

អាវយឺតដៃខ្លីប្រេនLacoset
*សាច់ទន់ត្រជាក់ មិនបែកព្រុយ មិនស្កៀប
*សាច់ធន់ល្អ ទោះបោកម៉ាសុីនក៏មិនយារ 
*ស្តង់ដារផលិតរបស់ប្រទេសថៃ