បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ខាត់ជង្គង់និងប្រអប់ជើង Knees and Foot Scrub 60min |17 USD

ខាត់ជង្គង់និងប្រអប់ជើង Knees and Foot Scrub 60min 17 USD/OPEN DAILY FROM 09:00AM-11:00PM

$17.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
លេខកូដផលិតផល: ASK 0021

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

The skin around our joints-ankles tends to usually be a shade darker and a tad bit rough as compared to the rest of our skin. The additional reason being that knees do not contain sebum or swat glands resulting in dry and rough skin. The same is the case with knees. Here is a DIY way to scrub away the dead skin cells and reveal a healthy fair skin beneath.