បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ម៉ាស្សខ្នង Shoulder & Back 60min | 20USD

ម៉ាស្សខ្នង Shoulder & Back 60min | 20USD/ 90min |25USD/Open Daily from 9:00 AM -11:00 PM

$20.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
 • 90 Min
លេខកូដផលិតផល: ASK 0012

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

This therapy helps with upper and lower back pain, neck and shoulder pain, muscle and tendon injuries, migraine, completely releases stress.