ម៉ូតូអគ្គិសនី

$369.00

0.00 / 5 (0 user)
Product SKU: TADI EB016

Share this product

Hun Sokhunny

Product Description

Model BE 016
អាគុយ
 20AH
ចម្ងាយរត់ 50km 
ល្បឿនរត់ 40km/h

មានការធានាលើសេវាថែទាំ1ឆ្នាំ

015-688 666
031-888 8831

#FreeDelivery