បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ប្រេងអារ៉ូម៉ាដៃបួន Four Hands Aroma Massage 60min | 38USD

ប្រេងអារ៉ូម៉ាដៃបួន Four Hands Aroma Massage 60min | 38USD /Open Daily from 9:00 AM -11:00 PM

$38.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
  • 9:00AM
  • 10:00AM
  • 11:00AM
  • 12:00 PM
  • 01:00PM
  • 02:00PM
  • 03:00PM
  • 90 Min
  • 120 Min
លេខកូដផលិតផល: ASK 0008

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

A four Handed Aroma Massage is performed by two therapists, using therapeutic oils focusing on stimulating the whole body. The massage activates the body’s never endings and increase bloods circulation.