បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ខាត់ប្រអប់ដៃ Hand Scrub 60min |15USD

ខាត់ប្រអប់ដៃ Hand Scrub 60min 15USD/ OPEN DAILY FROM 09:00AM-11:00PM

$15.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
លេខកូដផលិតផល: ASK 0018

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

This invigorating skin exfoliation treatment will revive your senses and leave your skin feeling smooth and soft for days. This treatment includes a deep exfoliation and a finishing touch with an enriching hydrator.