បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ម៉ាស្សាសម្រករាង Body Slimming 60min | 44USD

ម៉ាស្សាសម្រករាង Body Slimming 60min 44USD/OPEN DAILY FROM 09:00AM-11:00PM

$44.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
លេខកូដផលិតផល: ASK 0022

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Natural slimming massage is body contouring for fat reduction and cellulite, helps you looks slim and healthy.