សាប៊ូដុសខ្លួនមានស្បៃ

$2.00

0.00 / 5 (0 user)
Product SKU: 8850485060189

Share this product

LyLy skin care

Product Description

?សាប៊ូស្បៃ សំរាប់ដុសគ្រប់កន្លែងដែរក្រិនៗគ្រប់កន្លែង
ដែរខ្មៅៗ 
✔ក   គ្លៀក  
✔ក្បាលជង្គង់
✔កន្លាក់ជើង  
✔នឹងកំប៉េះគូថ??