អ៊ាល់ប៊ុមពិសេស

$57.50

0.00 / 5 (0 user)
Product SKU: special Album

Share this product

Magic Frame

Product Description


     
OPEN SIZE 


ទំហំ 20x30 : 10P $22 ថែមមួយ1P= 1.5$

ទំហំ 30x40 : 10P = $35 ថែមមួយ1P = 2$

ទំហំ 30x40 : 15P = $ 45 ថែមមួយ1P = 2.5$

ទំហំ 30x70 : 15P = $ 57,5 ថែមមួយ1P = 3$

ទំហំ 30x80&30x90:15P = $80,5ថែមមួយ1P =3.5$

តំលៃខាងលើសំរាប់ cover ស្បែកតែប៉ុណ្ណោះ !

 សំរាប់ Cover: ម៉ៃកាកញ្ចក់ +5$ បន្ថែម

 សំរាប់ Cover : ខ្ចប់មួយចំហៀង +5$ បន្ថែម

 សំរាប់ Cover : ខ្ចប់ពេញ + 7$ បន្ថែម 

*** Free វ៉ាលី សំរាប់ទំហំ 30x70 ឡើងទៅ 

Album ក្រោមទំហំ 30 x 70 ថ្លៃ វ៉ាលី 10$ ( បើយក )

Design: ថ្លៃកែរូបមួយសន្លឹក 0.5$ 

              ចាប់ចូល album 10$ ណាបង

ទូរសព្ទ័លេខ 078 488800 / 093 488800