បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ម៉ាស្សាបាតជើង Foot Massage 60min |14USD

ម៉ាស្សាបាតជើង Foot Massage 60min 14USD/ 90min 20USD/ 120min 25 USD/Open Daily from 9:00 AM -11:00 PM

$14.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
 • 90 Min
 • 120 Min
លេខកូដផលិតផល: ASK 0013

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

The oriental foot massage, which’s also known as reflexology and became fabulous for stimulating circulation of blood and energy restoring physical and mental harmony to body and soul.