បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ម៉ាស្សាថ្មក្តៅ Hot Stone Massage 60min​​ | ​​35USD

ម៉ាស្សថ្មក្តៅ Hot Stone Massage 60min|35USD / 90min|45USD / 120min |50USD/Open Daily from 9:00 AM -11:00 PM

$35.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
 • 90 Min
 • 120 Min
លេខកូដផលិតផល: ASK 0007

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

The kind of massage that use hot stone to increase blood circulation and it’s recommended for person get flu.