បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ម៉ាស្សាប្រេងបែបស្វីតឌីស Swedish Massage 60min |24USD

ម៉ាស្សាប្រេងបែបស្វីតឌីស Swedish Massage 60min |24USD

$24.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
 • 90 Min
 • 120 Min
លេខកូដផលិតផល: ASK 0004

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

The  graceful and heaven-sent Our therapists use their fingertip, palm together with special blended oil. This signature massage promotes concentration and rejuvenates the spirit.