ម៉ូតូត្រៃកូនក្មេងម៉ាកESAKA

$580.00

0.00 / 5 (0 user)
Product SKU: ESAKA-PRO 2023

Share this product

Hun Sokhunny

Product Description

ម៉ូតូត្រៃកូនក្មេង ម៉ាកESAKA X1 និង ESAKA-PRO
ប្រភេទម់ាសុីនសាំង ស្តង់ដាជប៉ុន ដេបញ្ឆេះ
លេខអូតូ កម្លាំង 110cc
ល្បឿនរត់  60km/hr
មានធានាលើសេវាថែទាំរយះពេល 1ឆ្នាំ

ESAKA-PRO $580
ESAKA-X1    $530

#Freedelivery
#031 888 8831

# ផ្នែកលក់
098 313 757
099 313 757