បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ម៉ាស្សាប្រេងរីឡាក់ស៊ីង Relaxing Massage 60min | 24USD

ម៉ាស្សាប្រេងរីឡាក់ស៊ីង Relaxing Massage 60 min 24USD /Open Daily from 9:00 AM -11:00 PM

$24.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
 • 90 Min
 • 120 Min
លេខកូដផលិតផល: ASK 0005

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Relaxing Oil Massage is a deep and strong massage. Hand heel and elbow work are applied on the muscle to relieve tension and increase blood flow.