បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ម៉ាស្សាខ្មែរដៃបួន Four Hands Khmer Massage 60min | 25USD

ម៉ាស្សាខ្មែរដៃបួន Four Hands Khmer Massage 60min 25USD/ 90min 35USD/Open Daily from 9:00 AM -11:00 PM

$25.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
 • 90 Min
លេខកូដផលិតផល: ASK 0016

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

A Four Hand Massage is performed by tow therapist in synchronization and has the same effect as tow full body massage. The therapists will combine slow and relaxing motions with harder, deeper movements to target each of your problems whilst keeping you completely relaxed.