បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ម៉ាស្សាប្រេងក្តៅ Hot Oil Massage 60min | 34USD

ម៉ាស្សាប្រេងក្តៅ Hot Oil Massage 60min | 34USD / Open Daily from 9:00 AM -11:00 PM

$34.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
 • 90 Min
 • 120 Min
លេខកូដផលិតផល: ASK 0006

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

This massage will re-energize and relieve muscle tension to return flexibility and suppleness to your body