បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ម៉ាស្សាខ្មែរស្អំ Khmer Herbal Hot Compress 27USD | 90min

ម៉ាស្សាខ្មែរស្អំ Khmer Herbal Hot Compress 27USD/ OPEN DAILY FROM 09:00AM-11:00PM

$27.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
 • 90 Min
 • 120 Min
លេខកូដផលិតផល: ASK 0017

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

The Herbal Ball Compress technique offers several potential health benefits: It induces deep relaxation, relieves stress and fatigue, boosts both emotional and physical well-being assists alignment and postural integrity of the body, improves circulation of blood and lymph and stimulates the internal organs