បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ម៉ាស្សាក្បាល Head Massage 60min | 14USD

ម៉ាស្សាក្បាល Head Massage 60min 14 USD / OPEN DAILY FROM 09:00AM-11:00PM

$14.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
 • 9:00AM
 • 10:00AM
 • 11:00AM
 • 12:00 PM
 • 01:00PM
 • 02:00PM
 • 03:00PM
 • 04:00 PM
 • 05:00PM
 • 06:00PM
 • 07:00PM
 • 08:00PM
 • 09:00PM
 • 10:00PM
 • 11:00PM
លេខកូដផលិតផល: ASK 0023

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

This treatment is sure to receive the most similative part of your body through a smoothing realignment

Of the head’s key nerves through the temple, forehead, scalp and neck.