បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

ក្រែម (HLLR) Liquid lipstick for chapped lips

$6.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
  • កូដពណ៌ 01#
  • កូដពណ៌ 02#
  • កូដពណ៌ 03#
  • កូដពណ៌ 04#
  • កូដពណ៌ 05#
  • កូដពណ៌ 06#
  • កូដពណ៌ 07#
  • កូដពណ៌ 08#
10 - 29
$2.50
$6.00
30 - 49
$2.00
$6.00
50 - គ្មានដែនកំណត់
$1.50
$6.00
លេខកូដផលិតផល: 01

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

ក្រែម (HLLR) Liquid lipstick for chapped lips
- លាបហើយបបូរមាត់បែបសុិចសុី 
- ក្រែមស្ងួត លាបហើយមិនប្រះបបូរមាត់
- មិនប្រតាក់
- មិន​ធ្វើអោយ បបូរមាត់ខ្មៅ
- ជាប់បានយូ