បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

2019 BT 4.2 Twin wireless earphones i7 i9 tws bluetooth earphones headphones i9s mini i7s bluetooth earbuds with charging box

$9.00 មានតែ $8.73 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
20 - 50
$7.20
$9.00
51 - 100
$6.75
$9.00
101 - 300
$6.30
$9.00
301 - 500
$5.85
$9.00
ផលិតផល SKU: KS001025

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

2019 BT 4.2 Twin wireless earphones i7 i9 tws bluetooth earphones headphones i9s mini i7s bluetooth earbuds with charging box

 

 

 

Product parameters:

1. Product Weight: 4-5g(single earphone)

2. Workingtime :1.5-3 hours

3. Standby time :80-100 hours

4. The charging time: 1-2 hours

5. Battery capacity : 30MAH

6. Wireless distance : 8-10M

7. Bluetooth: V5.0

8. Compatible phone: compatible with Android , IOS , Microsoft and so on , 99% of the phone with bluetooth .

 

With retail package :

1>with charge box :1 * A Pair of Earphones,1 * USB Charge line / 1 * Charge Box,1 * Using Manual

 

Advantage:

i7S TWS wireless earphone is the best seller in earphone market, portable and nice design is the sell point of this product.
1. Advanced V5.0+EDR bluetooth system which allow 2 devices connection simultaneously and provide faster transmission to pair with phones automatically just one second. With built-in Mic, great for hands-free calling, listening to music, chatting with friends, or work use.
2. Pressing to answer or reject phone calls, Bluetooth pairing, power on and power off, pretty easy to use. Headphones are widely compatible with most of Bluetooth-enabled IOS Android devices, such as iPhone, iPad, Samsung, Moto, HTC, Huawei etc.
3. Mono HiFi stereo sound w/ Built-in HD MIC, enjoy HiFi stereo music and calls handsfree.
4. One single 80 minute charge support 100 hours standby, 1.5-3 hours talking. USB Charging Cable included.
 
Order must Read:
In stock ! Click"Start Order" ; and pay directly !
( Input quantity , choose your country , then you can see total price )
1. Please put your Full Name , Phone Number , Address ( include Door Number , Street , District,City , State / Provice , Country , Zip Code / Post Code ) for delivery !  For postage in remote areas, please contact us.Need take the Remote Fee! !!
if no put  really effective detail address and really effective zip code ,   phone number and Cause no can send out on time and no can received the goods we will no be responsible for that!
2. Require customers to handle all customs clearance issues.