បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

2020 Amazon Trends Brushless Motor Sports Drill Portable Handheld Electric Body Massager

$35.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$26.25
$35.00
51 - 200
$24.50
$35.00
201 - 500
$22.75
$35.00
លេខកូដផលិតផល: RM-Massage

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Product Description

 2020 Amazon Trends Brushless Motor Sports Drill Portable Handheld Electric Body Massager

About This Item

We aim to show you accurate product information, manufacturers, suppliers and others.

Are you looking for a massage gun after training? This device would be a best choice for you. It helps to relieve your body pain after exercise. With 4 different kinds of massage heads and its 6 different speed, helps with relaxation and relieve muscle tension. You can massage your neck, lower and upper back, shoulder, lumbar, waist, leg, calf and so on except your head. Don't hesitate to buy it now.

Product Features:
--A majority of professional sports teams, have been using high frequency massage guns for the past several years.
--If you need a really deep massage this is the product for you. If your working in construction, nursing, sports, crossfit etc. or doing any type of lifting or physically straining job, you need this! If you work hard you probably have back pain and often regular massage and most handheld massagers just don’t get deep enough then we recommended this massage gun for you.
--It is quiet. Whisper quiet when compared to other massage guns. There are three custom intensity settings allowing you to focus-on deep tissue work, increased circulation, or mobility. Every muscle is different, different shape, size, function.
--4 Massage Heads. The massager can activate the muscles, stimulate blood flow, greatly reduce muscle recovery time, relieve pain and relax from head to toe.
--The replaceable massage head allows your body to enjoy multi-angle massage. You can freely adjust the angle by pressing the button. The massager help release tension and ease sore, tight muscles, relax all of your muscle groups, de-stress, and energize your whole body.
--Low Operation Volume. The massager operates under 30dB, so just relax and enjoy the quiet massage! Compact and lightweight, the massager is designed to be flat, small, and easy to be carried arround. The muscle massager uses pulsating vibrations to provide benefits for health.
--Rechargeable lithium battery. The massager is equipped with 2000MAH high-quality lithium battery, and the battery life is long. The lithium battery of the average stand by running time is 2 hours.

Package Details:
1 * 2000mAh Massage Gun
1 * Big Round Massage Ball(For large muscle recovery)
1 * Spiral Head(For joints of body)
1 * Fork Leg Tip(For spine massage)
1 * Flat Warm Up Tip(Full body)
1 * Li-ion Battery
1 * Power Charger
1 * English User Manual

2020 Amazon Trends Brushless Motor Sports Drill Portable Handheld Electric Body Massager

2020 Amazon Trends Brushless Motor Sports Drill Portable Handheld Electric Body Massager

2020 Amazon Trends Brushless Motor Sports Drill Portable Handheld Electric Body Massager

2020 Amazon Trends Brushless Motor Sports Drill Portable Handheld Electric Body Massager

2020 Amazon Trends Brushless Motor Sports Drill Portable Handheld Electric Body Massager

2020 Amazon Trends Brushless Motor Sports Drill Portable Handheld Electric Body Massager

2020 Amazon Trends Brushless Motor Sports Drill Portable Handheld Electric Body Massager

2020 Amazon Trends Brushless Motor Sports Drill Portable Handheld Electric Body Massager

2020 Amazon Trends Brushless Motor Sports Drill Portable Handheld Electric Body Massager