បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

Angel Secret

A Woman's period is a time when the body can be less resistant to disease. If not well protected during the menstrual period, women might become susceptible to a number of gynecological diseases that may have impact in their quality of life, affecting the

$91.00 មានតែ $88.27 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: AG

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Why choose Angels Secret? Angels Secret is the ideal hygience sanitary napkin what women exactly need, it combines anti-bacterial and super absorbent properties with a highly breathable sanitary napkin to promote clean, comfortable and reliable security.
 
1. Anti-bacterial: Negative Ion Technology
Promotes clean and natural health through the patented Negative Ion Core
 
2. Super Absorbent
Strong moisture retention center with an instant-dry surface layer, which provides a comfortable and clean experience in as little as 8 seconds.
 
3.Highly Breathable
Designed with seven breathable layers to promote dry and odor-free experience
 
4. Keep clean and dry: Anti-leakage Design
Dual-dry core for optimal penetration into a high absorption layer
Reinforced with double-lined leakage barriers to lock in moisture and protect from side leakage