បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

Anti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair Straightener

$31.20 មានតែ $30.26 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
20 - 50
$24.96
$31.20
51 - 100
$23.40
$31.20
101 - 300
$21.84
$31.20
301 - 500
$20.28
$31.20
ផលិតផល SKU: KS001028

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Anti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating  Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair Straightener

 

 

Product Description

 

Highlights
-Infrared therapy 
-2.3" Floating Plates for a smooth, effortless glide
-Multiple Heat Settings
-60-minute auto shutoff for added peace of mind
-Salon-length swivel cord

Create stunningly sleek styles with Pro 2.3" Infrared Flat Iron. The infrared technology emits soft infrared heat that penetrates Into the hair without damage achieving the style you want with the maximum protection.our iron reduces static electricity and hair frizz.It can be used for straights, making hairstyle more beautiful with long-lasting straights.The 2.3" plates are coated with professional titanium ceramic that's been infused with real silk proteins to provide 2 times smoother glide and one pass straightening. The floating plate design ensures an easy glide, and the durable plates contain 8 times more ceramic to deliver even, consistent heat and a beautiful, healthy shine. You'll love that this flat iron has multiple heat settings up to 455°F salon high heat and heats up in just 15 seconds, letting you create your silky smooth styles in no time. comparing with standard straightener ,It varies by hair type and technique.

Product Type:
Professional Infrared Hair Straightener
Voltage:
AC 100-240V,50/60Hz
Heater:
PTC , 15 seconds heat up time
Display:
LED display
Function:
Hair styling
Power:
65W
Power Cord:
2.5M  360 degree swivel power cord
Temperature settings:
6 adjustable temperature settings
Detailed Images

 Anti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating  Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair StraightenerAnti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating  Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair StraightenerAnti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating  Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair StraightenerAnti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating  Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair StraightenerAnti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating  Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair StraightenerAnti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating  Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair StraightenerAnti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating  Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair StraightenerAnti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating  Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair StraightenerAnti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating  Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair StraightenerAnti-misoperationProfessional Tourmaline Ceramic Heating  Fast Heating Hair Flat Iron Vapor Iron Hair Straightener