បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Awei A960BL Bluetooth 4.0 In-ear Wireless Sports Earphone - Red

$33.94 មានតែ $32.24 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1398

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Do you still worry about missing your calling while you are doing sports or driving? 
Don't worry. This Awei A960BL Bluetooth wireless sports earphone have an attractive design and sweatproof. It hangs like a necklace around your neck, and our sports headphone will let you enjoy music when running, cycling, doing sports and other activities. With latest Bluetooth 4.0 technology, it can easily and fast pair with iPhone, smartphone and other Bluetooth enabled music devices. With excellent sound effect collection, superior CVC 6.0 sound-isolation technology, it efficiently reduces external noises. You can enjoy wireless bound while doing sports. So do not hesitate! Awei A960BL is your best choice. Young, fashion, enjoy life.These are what Awei A960BL bring for you.