បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Awei G10BL Bluetooth Sports Earphones Magnetic Absorption Earbuds - Black

$32.55 មានតែ $30.92 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1416

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
● Built-in magnets let you attach the two headphones together when not using, and wear like a necklace around your neck, a convenient way to carry around when you don't need them
● Comfortable in-ear design, snug and secure, make sure the headset stay put and your music stays smooth when you are running, cycling, exercising and doing other activities
● CVC noise cancellation 6.0 technology reduces outside noises, enable clearer microphone sound when talking to your family or friends, you get high quality, hands-free phone conversation even on the street or inside shopping mall
● Latest Bluetooth 4.2 technology, easy and fast pairing with smartphones, tablets and other Bluetooth enabled music devices 
● Works with all smartphone, tablets and other Bluetooth music players. Up to 6 hours of continuous music time and up to 200 hours of standby with a single charge, so you have less time charging and more time doing