BB powder Romantic beauty

BB powder Romantic beauty គឺជាប្រភេទម្សៅផាត់2ជាន់សំរាប់ស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទ ធន់នឹងទឹក100%ធន់នឹងញើស សាច់ម្សៅម៉ត់?សាច់ម្សៅភ្លឺផ្លេកៗ។ ~ជួយការញារស្បែកមុខពីកំដៅថ្ងៃSPF50PA+++ ~ជួយធ្វើឲស្បែកមុខសរបែបសុីជម្ពូរ ជាពិសេសជួយបិតបាំងស្លាកស្នាមធ្វើឲមុខសរម៉ត់រលោង?☺️??

$2.00

0.00 / 5 (0 user)
Product SKU: 00004

Share this product

LyLy skin care

Product Description