បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Face Peptides Serum 24 K Gold Anti-Aging Serum Anti-Wrinkle Oil For Skin Lift Firming Care+Eliminate Fine Lines+Whitening Moisturizing

$15.00 មានតែ $9.75 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: CHH 001221

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Product description

Color:White

< Benefits:
Rich in such essential ingredients as six peptides and hyaluronic acid this product reduces fine lines, prevents wrinkles,
improves loose skin, lifts and moisturizes the skin, keeps it firm and hydrated, and slows down aging.


Directions:
1: Cleanse the face, apply six Peptides serum 24K gold serum liquid.
2: Reapply it to the positions exposed to fine lines.
3:Gently apply from the bottom up, and inside to outside with finger pulps.
4: Gently massage the face with the palm for a better absorption.


Other funtion:
1:DIY facial mask
Fully soak a compressed facial mask with 20 ml essence liquid, apply the mask on the face and leave on for about 15 minutes, then peel it off and follow with normal skincare


2: Use with lotion or cream together
When applying lotion or cream, take seversal drops of essence liquid into the skin care product to get optimal resultsDIY facial mist
combine with hydrosols or distilled water and pour into spray bottle. Spray it at anytime and anywhere for moisturizing and caring the skin


Product parameters:
Skin types: Suitable for various skin types
Shelf life: 3 years
specifications: 0.5fl oz(15 ml)
Caution: for sensitive skin, please first test it on the inside of arm before using it.