បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

Free Sample ZL'SPRING Remove Dead Skin Pores Clean Vacuum Blackhead Remover Suction Electric Multi-Functional Beauty Equipment

$16.00 មានតែ $15.52 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
20 - 50
$11.20
$16.00
51 - 100
$10.40
$16.00
101 - 300
$9.60
$16.00
301 - 500
$8.80
$16.00
ផលិតផល SKU: KS001050

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

 

[3 REPLACEABLE SUCTION PROBES]-- blackhead remover comes with 3 re-changeable probes to meet your different skin cleaning needs. Especially the probe with remove dead skin suction head, more than 100000 natural mineral particle to cooperation with vacuum suction machine for exfoliate gently, deeply cleanse skin and activate the face quickly.