បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Game keyboard plus pub g mouse for mobile phone

Connection Wired Working platforms PC/GameSir X1 Battledock/GameSir Z1 Gaming Keypad Instrution Lights Capslock/FN lock Key Specifications 34 mechanical keys + 4 silicon keys Palm Rest Sliding-rail style detachable palm-rest Cab

$16.88

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$11.82
$16.88
51 - 100
$10.97
$16.88
101 - 300
$10.13
$16.88
301 - 500
$9.28
$16.88
លេខកូដផលិតផល: CHH 001229

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​