បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

High quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in black

$19.50 មានតែ $18.92 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
20 - 50
$15.60
$19.50
51 - 100
$14.62
$19.50
101 - 300
$13.65
$19.50
301 - 500
$12.67
$19.50
ផលិតផល SKU: KS001035

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

 High quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in black

High quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in blackHigh quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in blackHigh quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in blackHigh quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in black

High quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in blackHigh quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in blackHigh quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in black

Related Products

High quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in blackHigh quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in blackHigh quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in blackHigh quality ear headphones waterproof earphone wireless mini earphone in black 

Product Parameters

Bluetooth version

V 4.2
Headphone capacity 60 MAH
Charging compartment capacity 300 MAH
Transmission distance 5-10 Meters
Bluetooth protocol HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Music time 4 hours
Talk time 5 hours
Charging compartment size length * width * height (24.8 * 19 * 23.8 mm)
Charging bin to charge the headset full can charge the headset about 3.5 times
accessory package Chinese and English manual X1,USB charging cable X1,Packaging box