បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

JMS3 Sleep System Solution

How to achieve ideal health status? Exercise, massage, diet, physical therapy and so on... However, the biggest drawbacks are: lack of determination, time, troublesome, and practicality. The sleeping system designed by JM consists of “far infr

$361.00 មានតែ $350.17 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

5.00 / 5 (1 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: JMS3

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

JMS3 Mattress: A fusion between today’s modern world technological materials, scientific manufacturing and health theory together with the natural environment, far infrared, magnetic field as well as anions. This ultimate creation is produced using three types of functional materials namely, magnetic generator, tourmaline fire layers and DuPont Tyvek nonwoven technology.

JMS3 Travel Set: Light, portable and made through the physical transformation, it makes far infrared ray, magnetic and anion as a whole, which gathers the advanced materials science, manufacturing science and health theory.

 

JMS3 Pillow: A high density foam wave base with papillary design features massage, magnetic generator, natural coconut palm and polyester cotton mix structure. It is environment-friendly, absorbent, breathable and can provides healthy massage.

JMS3 Quilt: The use of infrared polyester cotton as the inner core, coupled with Bio-magnetic gives rise to advanced technological products which consists of “far-infra red + magnetic”. This marvellous feat is made possible via the combination of breakthroughs with the advancement in health care sectors.