បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

LANBENA 24K GOLD SIX PEPTIDES SERUM FACE CREAM ANTI-AGING WRINKLE LIFT FIRMING WHITENING MOISTURIZING ACNE TREATMENT SKIN CARE

LANBENA 24K GOLD SIX PEPTIDES SERUM FACE CREAM ANTI-AGING WRINKLE LIFT FIRMING WHITENING MOISTURIZING ACNE TREATMENT SKIN CARE

$15.00 មានតែ $12.00 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: R00021

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

YouTube Video Preview

Product name: LANBENA Six Peptides Serum 24k Gold

Specifications:0.5 fl oz / (15ml )

Effects: Rich in such essential ingredients as six peptides and hyaluronic acid this product reduces fine lines, prevents wrinkles, improves loose skin, lifts and moisturizes the skin, keeps it firm and hydrated, and slows down aging.

Ingredients:Water,Glycerol,D-mannitol,Collagen hydrolyzates,propane-1,2-diol,palmitoyl tripeptide-5,Carbomer,Triethanolamine ,Human oligopeptide-1,24K gold,Hyaluronic Acid ,Vitamin E Acetate,Chlorphenesin,2-phenoxyethanol

Skin Types:Suitable for various skin types

Shelf Life:3 years

Caution:For sensitive skin, please first test it on the inside of arm before using it

Effects can be apparent,if the product is correctly used

  1. Cleanse the face, apply VC essence liquid
  2. Reapply it to the positions exposed to fine lines
  3. Gently apply from the bottom up, and inside to outside with finger pulps
  4. Gently massage the face with the palm for a better absorption

Multi-purpose

DIY facial mask

Fully soak a compressed facial mask with 20ml essence liquid, apply the mask on the face and leave on for about 15 minutes. Then peel it off and follow with normal skincare routine.

Use with lotion or cream together

When applying lotion or cream, take several drops of essence liquid into the skin care product to get optimal results

Directly apply

After cleansing face, take appropriate amount of essence liquid and evenly apply, gently massage until completely absorbed.

DIY facial mist

Combine with hydrosols or distilled water and pour into spray bottle. Spray it at anytime and anywhere for moisturizing and caring the skin