បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

LANBENA Acne Scar Removal Cream Skin Repair Face Cream Acne Spots Acne Treatment Blackhead Whitening Cream Stretch Marks 30ml

Effects: Pit caused by acne,pimple scars,insect bites mark,rub mark and so on ;effectively help to remove: burns,cuts,operation mark and the mark that influence the beauty

$15.00 មានតែ $14.55 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$10.50
$15.00
51 - 100
$9.75
$15.00
101 - 300
$9.00
$15.00
301 - 500
$8.25
$15.00
លេខកូដផលិតផល: LBN00004

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Specifications: 30g

Effects: Pit caused by acne,pimple scars,insect bites mark,rub mark and so on ;effectively help to remove: burns,cuts,operation mark and the mark that influence the beauty

Ingredients: Centella asiatica, glycerin, allantoin, low molecular weight heparin, carbomer, ginseng, white tea, rhodiola, etc

Skin Types: Suitable for various skin types

Shelf Life: 3 years

Caution: Use it several times daily.before use, clean and disinfect the wounds or scare, and apply some gel onto it with soft massage.

Recommended method

Step1 : cleanse scarred skin with clean water

Step2 : apply the product clockwise to the affected area

Step3 : Rub until fully absorbed

TIPS:

According to the size of the scar, apply a proper amount of scar gel to the affected area and gently massage until completely absorbed.

(Apply once every 3-4 hours a day. For optimal results, re-apply on the most-affected areas)

 

tcm scar and acne mark removal gel ointment ance and scar