បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

LANBENA HYALURONIC ACID SERUM SNAIL ESSENCE FACE CREAM MOISTURIZING ACNE TREATMENT SKIN CARE REPAIR WHITENING ANTI-ANING WINKLES

Effects: Snail secretion filtrates and sodium hyaluronate are added so as to rejuvenate, moisturize, nourish and lift the skin while making it firm.

$15.00 មានតែ $12.00 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: R00022

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Product name: LANBENA Hyaluronic Acid Serum

Specifications: 0.5 fl oz / (15ml )

Effects: Snail secretion filtrates and sodium hyaluronate are added so as to rejuvenate, moisturize, nourish and lift the skin while making it firm.

Ingredients: Water,Glycerol,poly(methyl methacrylate) ,Carbomer,Allantoin,Snail Secretion Filtrate,Glycine,Hydroxyethyl Cellulose,Hyaluronic Acid,Hydrogenated castor oil,Triethanolamine ,2-phenoxyethanol

Skin Types: Suitable for various skin types

Shelf Life: 3 years

Caution: For sensitive skin, please first test it on the inside of arm before using it

Effects can be apparent,if the product is correctly used

  1. Cleanse the face, apply VC essence liquid
  2. Reapply it to the positions exposed to fine lines
  3. Gently apply from the bottom up, and inside to outside with finger pulps
  4. Gently massage the face with the palm for a better absorption

Multi-purpose

DIY facial mask

Fully soak a compressed facial mask with 20ml essence liquid, apply the mask on the face and leave on for about 15 minutes. Then peel it off and follow with normal skincare routine.

Use with lotion or cream together

When applying lotion or cream, take several drops of essence liquid into the skin care product to get optimal results

Directly apply

After cleansing face, take appropriate amount of essence liquid and evenly apply, gently massage until completely absorbed.

DIY facial mist

Combine with hydrosols or distilled water and pour into spray bottle. Spray it at anytime and anywhere for moisturizing and caring the skin