បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

LANBENA Vitamin C Serum for Face, C Serum with Hyaluronic Acid - Anti Wrinkle Anti Aging Facial Serum, Natural & Organic - 0.5 Fl.oz / 15ml

Rich in Vitamin C, this product has efficient whitening and freckle removing properties, making it capable of brightening and moisturizing the skin, and removing stains and freckles

$10.00 មានតែ $6.50 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: 6970470530281

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Product description

LANBENA Vitamin C Serum for Face, C Serum with Hyaluronic Acid - Anti Wrinkle Anti Aging Facial Serum, Natural & Organic - 0.5 Fl.oz / 15ml

Rich in Vitamin C, this product has efficient whitening and freckle removing properties, making it capable of brightening and moisturizing the skin, and removing stains and freckles

Feature:

Reducing melanin: Produces reaction between high concentration of VC extract and melanin, minimizes the melanin to light pigment.

Whitening: Rich in VC, effectively brightens up your skin while eliminating malanin pigments.

All-around Protection: Thorouhly improves skin repairing ability to prevent the reappear acne of stubborn freckles.

Repairing Demaged Skin: Repair skin from sunburn and other problems, such as peeling, casued by a long-term improper treatment.

Skin type: For all type of skin

Shelf life: 3 years

Specifications: 0.5fl oz(15 ml)

Caution: For sensitive skin, please first test it on the inside of arm before using it.