បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Microsoft Win Home 10 64 Bit DSP OEI DVD 1703

Microsoft Win Home 10 64BIT English 1PK DSP OEI DVD New Sealed

$125.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: FDC-08930

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Package Includes:

        Original MS Windows 10 Pro  Hologram 64 bit DVD 

        Authentic and Original Windows 10 Pro Full UNUSED Product Key

        Windows 10 Pro Original DVD Sleeve with Microsoft Certificate of Authenticity (COA)

System Requirements:

If you want to run Windows 10 on your PC, here's what it takes:
  • DVD-ROM drive
  • 1 gigahertz (GHz) or faster 64-bit (x64) processor
  • 2 gigabyte (GB) RAM
  • 20 GB available hard disk space 
  • 1366 x 768 screen resolution,. DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver