បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

MorViuM The I-Wallet

A great wallet is, much like say a shoe or bag, a beautiful piece of craftsmanship. The attention to detail required in creating a quality product goes beyond just what it looks like but also how it feels in your hand.

$65.00 មានតែ $61.75 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: R0009

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

The luxury of design

A great wallet is, much like say a shoe or bag, a beautiful piece of craftsmanship.

The attention to detail required in creating a quality product goes beyond just what it looks like but also how it feels in your hand.

 

  • Download app on Google play or App Store.
  • Two way Anti-Lost System help to build connection between wallet and phone.

 

FAST CHARGING LONG STANDBY

Rechargeable,2 hours for full time charge. Once full charge,works for 2 month.For more information, please refer to the product manual.

Compatible with IOS and Andoid Systems

UPDATE: Due to huge demand we are officially running low on this product,

please place your order while supplies last!

 

PLEASE NOTE:

– WORLDWIDE DELIVERY 

-Due to extremely high demand, please allow 2-3 weeks delivery. However, you may recieve your items earlier.

-Do not worry, we ALWAYS send packages with Tracking Numbers so you can track it every step of the way!


How long will it take to receive my order?

Due to high demand, your product may take up to 3 weeks to arrive (depending on location).  We source products from all over the world to bring you epic offers and the lowest prices. This means sometimes you have to wait a little longer to get your order but it’s always worth it!