បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

Mr.Fix 9H nano ceramic coating Anti-scratch Car Polish Car Liquid Ceramic Coat car Paint Care Super Hydrophobic Glass Coating

$25.00 មានតែ $24.25 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

5.00 / 5 (2 អ្នកប្រើ)
20 - 50
$20.00
$25.00
51 - 100
$18.75
$25.00
101 - 300
$17.50
$25.00
301 - 500
$16.25
$25.00
ផលិតផល SKU: KS001020

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Feature:

 • Super hydrophobic glass coating, h9 hardness
 • Act as a sacrifical barrier coating over the surface of your car's coat
 • Protect your car from aging, fading, weather and sunlight erosion, acid rain, industry powder, etc
 • To avoid car scratches, so that the car is more shiny as new

 

Specification:

 • Type: Car liquid ceramic coat
 • Material: Polysiloxane and other Nano materials etc
 • Hardness: 9H hardness
 • Durability: 3-5 years
 • Coating Thickness: 30um
 • Gloss: Excellent high gloss effect, shiny as mirror
 • Anti-corrosion: PH tolerance: PH2-12
 • Heat Resistance: Up to 760 degree
 • Consumption: 30ML
 • Bottle Size: As the picture

 

How to applying:

 • Wrap the cloth over coating sponge
 • Put coat liquid on the cloth
 • Spread the liquid on the car
 • Use towel to wipe and polish

 

Package Included:

 • 1 x Car Liquid Ceramic Coat
 • 1 x Sponge
 • 1 x Manual
 • 1 x Dust-free Cloth

Mr.Fix 9H nano ceramic coating Anti-scratch Car Polish Car Liquid Ceramic Coat car Paint Care Super Hydrophobic Glass CoatingMr.Fix 9H nano ceramic coating Anti-scratch Car Polish Car Liquid Ceramic Coat car Paint Care Super Hydrophobic Glass CoatingMr.Fix 9H nano ceramic coating Anti-scratch Car Polish Car Liquid Ceramic Coat car Paint Care Super Hydrophobic Glass CoatingMr.Fix 9H nano ceramic coating Anti-scratch Car Polish Car Liquid Ceramic Coat car Paint Care Super Hydrophobic Glass CoatingMr.Fix 9H nano ceramic coating Anti-scratch Car Polish Car Liquid Ceramic Coat car Paint Care Super Hydrophobic Glass CoatingMr.Fix 9H nano ceramic coating Anti-scratch Car Polish Car Liquid Ceramic Coat car Paint Care Super Hydrophobic Glass CoatingMr.Fix 9H nano ceramic coating Anti-scratch Car Polish Car Liquid Ceramic Coat car Paint Care Super Hydrophobic Glass Coating